reklama

O jakie zasiłki lub dodatki mogą się starać rodziny

Anna ZielonkaZaktualizowano 
fot. Olgierd Górny.
Szacuje się, że co czwarta polska rodzina żyje poniżej minimum socjalnego i należy się jej pomoc materialna. Sprawdź, czy spełniasz podane kryteria.

Dla Polaków rodzina jest najwyższym dobrem, a dziecko w rodzinie to prawdziwy skarb i powód do radości. Niestety, wychowanie dzieci i zapewnienie im godnego życia na znośnym poziomie, to już zupełnie inna sprawa. Niskie zarobki czy bezrobocie któregoś z rodziców bez wątpienia wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie rodziny. Dlatego każda pomoc finansowa jest dzisiaj bezwzględnie potrzebna.

W naszym poradniku prezentujemy listę świadczeń rodzinnych, które mo-gą wesprzeć rodzinne budżety. Ponieważ jest to lista dość obszerna, dzisiaj publikujemy jej pierwszą część, za tydzień część drugą.


Musisz wiedzieć, że

Opieka społeczna ma w zanadrzu kilka form dofinansowania. Dzielą się one na zasiłki rodzinne i dodatki przyznawane na podstawie określonego tytułu. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy.

Pamiętaj!

Od 1 listopada 2009 roku zmienił się termin rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Zaczyna się teraz 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Świadczenia rodzinne wypła-ca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało dane świadczenie.

Uwaga!

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenia wzywa osobę ubiegającą się o nie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


Rodzaje świadczeń

Do świadczeń rodzinnych zaliczają się:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

- świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się też o dodatki.

Należą do nich:

- z tytułu urodzenia dziecka,

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Ważne!

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych, podlegają weryfikacji co 3 lata.

Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej 1 listopada 2009 r. Podniesione wtedy zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych.

Uwaga!

Następna weryfikacja odbędzie się 1 listopada 2012 r.


Jakie kwoty zasiłku

Zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza

* 504 złotych

W przypadku, gdy członkiem rodzi-ny jest dziecko niepełnosprawne, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza

* 583 złotych

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

* 68 złotych

- na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

* 91 złotych

- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia,

* 98 złotych

- na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia - do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne!

Zasiłek rodzinny jest wydawany co miesiąc i częściowo ma pokryć wydatki na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

- do ukończenia przez nie 18. roku życia,

- do 21. roku życia, jeśli dziecko jeszcze się uczy,

- do 24. roku życia, jeśli dziecko uczy się i legitymuje orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); w tym przypadku kryteria wieku są takie same, jak w poprzednim punkcie,

osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się i nie będąca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). Zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole średniej lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

- dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica.

W tym przypadku są wyjątki!

Należą do nich sytuacje, gdy np. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Ponadto:

- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Kiedy becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli popularne becikowe, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, pod warunkiem że wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Pamiętaj!

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po ustalonym terminie nie może zostać rozpatrzony.

Uwaga!

W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opie-ką faktyczną albo dziecka przysposobionego, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Razem z wnioskiem o zapomogę trzeba też przynieść:

- dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

- pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została pobrana już wcześniej jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


Co dla matki

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

- urodziła dziecko,

- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia,

- przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

Ważne!

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

W przypadku, gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje również pracownicy:

- zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony,

- na czas wykonania określonej pracy,

- na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

Uwaga!

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie na takich samych zasadach, jakie dotyczą ubezpieczonej. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu

- ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Uwaga! Za tydzień opublikujemy drugą część informacji o rodzajach zasiłków i dodatków przysługujących polskim rodzinom.Zmiana przepisów dotyczących becikowego

W parlamencie toczył się niedawno spór dotyczący tzw. becikowe-go, a konkretnie terminu pierwszej wizyty ciężarnej kobiety u ginekologa. Posłowie i senatorowie uch-walili poprawkę - rodzaj amnestii dla wielu kobiet, które nie będą musiały udowadniać, że najpóźniej od 10. tygodnia ciąży były pod o-pieką lekarza ginekologa lub położnej. Przypomnijmy: od listopada 2009 r. do otrzymania becikowego wymagane było przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres od co najmniej 10. tygodnia ciąży - do porodu. Ten wymóg został zawieszony do 31 grudnia 2011 r.

Według szacunków, liczba rodziców, którzy nie mogli dostać becikowego z tego powodu, wynosi 23 tys. osób. Dzięki nowelizacji, osoby, które do tej pory nie otrzymały pieniędzy, mogą ubiegać się o nie, lecz pod jednym warunkiem. Kobieta, która urodziła dziecko, musi udowodnić, że przynajmniej raz w okresie ciąży poddała się badaniu lekarskiemu. Stosowne potwierdzenie może wystawić lekarz ginekolog, a nawet położna. Ponadto matka musi też przedstawić skrócony akt urodzenia dziecka, PESEL, kserokopię dowodu osobistego oraz wniosek poświadczający, że wcześniej na dziecko nie było pobierane świadczenie. Rodzice dzieci, które urodziły się po 1 listopada 2009 roku, na zgłoszenie wniosku o wypłatę pieniędzy, mają tylko pół roku.

Po 31 grudnia 2011 r. ponownie wejdzie w życie zapis o obowiązku odbycia pierwszego badania nie później niż do 10. tygodnia ciąży. Okres 2 lat, na który przepis został zawieszony, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia postanowiły wykorzystać na kampanię medialną uświadamiającą kobietom, jak ważne są wczesne badania i pozostawanie pod opieką lekarza ginekologa w pierwszych tygodniach ciąży.

Przypominamy też, że pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

FLESZ: Azjaci i... roboty na ratunek polskiej gospodarki

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3