Skoczkowskie Ekoinwestycje

Redakcja

W Miejskiej Spółce SKO-EKO, nieprzerwanie od kilku miesięcy trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Prowadzone prace są częścią większego projektu, którego celem jest zapewnienie efektywnego odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych na obszarze Aglomeracji Skoczów wraz ze zwiększeniem stopnia wyposażenia w sieć kanalizacyjną. Realizacja zadania jest możliwa dzięki współfinansowaniu projektu ze środków NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres rzeczowy dofinansowywanego projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

Zadanie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej zostało już zakończone. W miejscowościach Kiczyce, Pierściec, Wiślica z fragmentem Skoczowa oraz Wilamowice wybudowano łącznie 21,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 1,9 km sieci kanalizacji tłocznej. Na sieci pracują dwie przepompownie ścieków, każda wyposażona w 2 zatapialne pompy oraz system bezprzewodowej łączności oparty na technologii GPRS, pozwalający na stałe monito-rowanie pracy obiektów. Do kanalizacji podłączonych zostało ponad 300 budynków zlokalizowanych na obszarze tzw. Aglomeracji Skoczów, która zgodnie z dyrektywą unijną powinna zostać wyposażona w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące 95% poziom obsługi. Przeprowadzone inwestycje umożliwiły osiągnięcie w 2017 roku wymaganego poziomu.

W tym samym 2017 roku rozpoczęto realizację zadania polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Podstawą do podjęcia działań były coraz mniej wydajna gospodarka osadowa, przekładająca się na ekologiczną i energetyczną nieefektywność oczyszczalni oraz brak możliwości wykorzystania powstającego w procesie stabilizacji osadów biogazu. Dzięki prowadzonej przebudowie oczyszczalni będzie ona spełniała wszystkie krajowe i europejskie standardy wyznaczone dla tego typu obiektów.

Przebudowie i modernizacji poddana zostanie część obiektów związanych z gospodarką osadową. Wprowadzone zostanie niezależne zagęszczanie osadu wstępnego i nadmiernego oraz fermentacja mezo-filowa zagęszczonych osadów zmieszanych w wydzielonej zamkniętej komorze fermentacyjnej. Wybudowana zostanie instalacja biogazowni i współpracującego z nią zespołu kogeneracji. Nie zwiększy się przepustowość całkowita oczyszczalni, natomiast ciąg osadowy zostanie dostosowany do obsługi zwiększonego ładunku. Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi zatem przyjęcie zwiększonej ilości ścieków ze stale rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skoczów.

Na koniec I kwartału 2018 roku łączne zaawansowanie zafakturowanych robót wyniosło 63%. Obecnie trwa budowa widocznego na zdjęciu zbiornika zamkniętej wydzielonej komory fermentacyjnej, gdzie ujmowany będzie powstający w procesie stabilizacji biogaz. Gromadzony on będzie w zbiorniku biogazu, skąd, po odsiarczeniu, skierowany zostanie na kotły grzewcze do produkcji energii cieplnej lub na agregat prądotwórczy do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni. Dodatkowo zamknięta komora fermentacyjna stworzy korzystniejsze warunki do prowadzenia efektywniejszej fermentacji. W efekcie zmniejszy się ilość produkowanego ustabilizowanego osadu ściekowego, a to oznacza mniejsze koszty ponoszone na jego zagospodarowanie. Spodziewane efekty ekologiczne to likwidacja emisji metanu i dwutlenku węgla, wyeliminowanie powstających dotychczas ze spalania węgla popiołów i żużli oraz produkcja mniej zanieczyszczonych spalin.

Termin zakończenia robót modernizacyjnych oczyszczalni wraz z rozruchem technologicznym planowany jest na listopad 2018 r. Całkowity koszt realizacji projektu ustalony jest na kwotę 24 265 990,12 zł, z czego dotacja NFOŚiGW (POIiŚ) wynosi 12 601 394,14 zł.

Handlowcy w galeriach rezygnują z pozwu

Wideo

Dodaj ogłoszenie