Wojsko wyprzedaje sprzęt [PRZETARG lipiec 2019]. Ceny zaczynają się od 100 zł [ZDJĘCIA]

Stefan Kowlaski
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego: zobacz, co oferuje Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu 9 lipca 2019 >>>
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego: zobacz, co oferuje Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu 9 lipca 2019 >>>
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego - już 9 lipca 2019 Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu organizuje przetarg sprzętu o charakterze mienia wojskowego niekoncesjonowanego. To oznacza, że każdy może stanąć do przetargu i kupić po okazyjnych cenach sprzęt, który nie nadaje się do celów militarnych i nie jest używany przez armię. Lista oferowanego sprzętu jest bardzo ciekawa. Oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach.

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

ZOBACZCIE OFERTĘ NA ZDJĘCIACH

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego: zobacz, co oferuje Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu 9 lipca 2019 >>>

Wojsko wyprzedaje sprzęt [PRZETARG lipiec 2019]. Ceny zaczyn...

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu. Przetarg AMW lipiec 2019 NOWA OFERTA

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2019 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.

Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 04 i 05.07.2019 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:

poz. 1÷22 magazyn OR AMW we Wrocławiu, ul. Poznańska 58, p. Cygan tel. 607 429 310, poz. 23 4 RBLog Skład Duninów, p. Delczyk tel. 261 681 544, poz. 24÷26 4 RBLog RWT Jastrzębie, poz. 24, 25 p. Wasilewski tel. 261 662 347,

poz. 26 p. Puchalski tel. 261 662 148, poz. 27 2 WOG SOI Jastrzębie, p. Matyjaszczuk tel. 512 904 214,

poz. 28÷32 10 BLog 55 brem Opole, p. Waldowska tel. 261 625 989, poz. 33÷35 4 WOG SOI Opole, poz. 33, 34 p. Słabosz tel. 261 625 109,

poz. 35 p. Nowosielski tel. 669 942 286,

poz. 36÷38 JW 2286 Szumirad k.Opola, poz. 36 p. Łucki tel. 261 696 182, poz. 37 p. Wilkowski tel. 261 696 176, poz. 38 p. Jóźwiak tel. 261 696 183,

poz. 39÷42 2 WOG Wrocław, ul. Obornicka 102, p. Michalczuk tel. 261 656 416,

poz. 43÷47 JW 1245 Wrocław, ul. Trzmielowicka 28, p. Fogt tel. 261 655 464, 727 016 270,

poz. 48÷49 2 WOG GZ Brzeg, p. Eismart tel. 261 637 665,

poz. 50÷51 2 WOG SOI-1 Wrocław, ul. Hallera 36/38, p. Gostyński tel. 261 652 328,

poz. 52 2 WOG SOI-2 Wrocław, ul. Obornicka 102, p. Pasek tel. 261 656 550, poz. 53÷61 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, p. Kłusek tel. 261 660 527,

poz. 62÷69 wg szczegółowego wykazu miejsc przechowywania odpadów, dostępnego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”. W zakresie odpadów (poz. 62÷69) przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi wszystkich odpadów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.

Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 5÷7, 35, 37, 38, 40, 52 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 24, 25, 39, 53, 55÷61 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym na stanowiące odpady: poz. 62 – 1 866,00 zł, poz. 63 – 289,00 zł, poz. 64 – 3 086,00 zł, poz. 65 – 608,00 zł, poz. 66 – 91,00 zł, poz. 67 – 7,50 zł, poz. 68 – 481,00 zł, poz. 69 – 16,00 zł.

Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli: oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty, oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto BGK O/Wrocław nr 49 1130 1033 0000 0060 0720 0006.

Do przetargu na poz. 62÷69 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:

zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,

zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym,

w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych.

Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane.

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania: umowy sprzedaży, „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

Z nabywcą mienia z poz. 33 zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny koszt jego demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i uporządkowania pomieszczenia/terenu.

Organizator przetargu pobierze kaucję w wysokości 20% wylicytowanej ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia/terenu po demontażu.

Kaucja zostanie zwrócona w ciągu pięciu dni od daty odbioru pomieszczenia/terenu przez organizatora przetargu. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10:00.

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza: nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta, nazwę i adres organizatora przetargu, dopisek: „Przetarg nr 5/OR/2019 – nie otwierać przed 09.07.2019 r. do godziny 11:30”.

Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać: dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe, oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi, wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty, podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - dotyczy poz. nr 62÷66, 68, wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 od dnia 25.06.2019 r. do dnia 08.07.2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 w pok. nr 4 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu.

Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.

Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.

Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi.

Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.

Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. 62÷66, 68, dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW we Wrocławiu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. OFERTA BEZPRZETARGOWA ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.: Artykuły mundurowe, medyczne i żywnościowe.

Wymienione mienie można nabyć w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39, wtorek w godz. od 12:00 do 17:30,
środa w godz. od 9:00 do 15:00,czwartek w godz. od 12:00 do 17:30.

Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” oraz pod tel. 71 710 72 08, 71 710 72 65, 71 710 72 55

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie