reklama

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o swoim urlopie

Bogumiła HrapkowiczZaktualizowano 
fot. www.morguefile.com
fot. www.morguefile.com
Zanim udasz się na zasłużony wypoczynek, dowiedz się, co może ograniczać twoje niezbywalne prawo do corocznego urlopu. Policz, ile wolnych dni ci się należy i jakie wynagrodzenie dostaniesz za ten okres.

Sezon urlopowy zaczął się na dobre. Choć pogoda raczej nie sprzyja letnim wczasom, to jednak zaplanowany urlop trzeba będzie wykorzystać bez względu na to, czy pada, czy czasem pojawia się słońce. A może ten termin można dowolnie przesuwać i czekać, aż wypogodzi się na dobre?


Plan urlopów

Jeśli w firmie na początku roku sporządzono plan urlopów, to trzeba się go trzymać - po to, aby firma mogła funkcjonować mimo niepełnej obsady na stanowiskach.

Zdarza się, że niektóre firmy pozwalają sobie na zawieszenie działalności produkcyjnej lub usługowej na dwa-trzy tygodnie, wysyłając niemal równocześnie wszystkich pracowników na urlop, by w tym czasie wykonać na przykład niezbędne remonty.

Pamiętaj!

Urlop wykorzystujemy w uzgodnionym z pracodawcą terminie, nawet jeśli nam to niezbyt odpowiada.

Ale od każdej zasady są zwykle wyjątki. Kiedy zatem można przesunąć termin urlopu? Można to zrobić:

- w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,

- konieczności odosobnienia z powodu choroby zakaźnej własnej lub domowników,

- powołania na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe,

- urlopu macierzyńskiego,

- szczególnych potrzeb zakładu, jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Uwaga!

Pracownik nie może pójść na urlop bez dopełnienia ważnych formalności; musi - po złożeniu wniosku urlopowego - uzyskać zgodę przełożonego poświadczoną jego podpisem na tym wniosku.


Kto ma prawo?

Pracownicy z dłuższym stażem na ogół znają swoje prawa związane z urlopami, ale młodzi ludzie, dopiero rozpoczynający swoją karierę zawodową, często mają wątpliwości.

Szczegółowe zapisy dotyczące prawa do urlopu zawarto w Kodeksie pracy i poświęcono im artykuły od 152 do 174.

Zgodnie z nimi, tylko osoby zatrudnione:

- na podstawie umowy o pracę,

- z powołania,

- wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę - mają prawo do urlopu wypoczynkowego.

Uwaga!

Osoby zatrudnione:

- na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli na umowę o dzieło,

- umowę zlecenia,

- umowę agencyjną,

- wykonujące pracę w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

- mogą otrzymać urlop tylko wtedy, jeżeli zostało to zagwarantowane w zawartej umowie.

Pamiętaj!

Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych nie należy zapominać o wypoczynku i określić jego wymiar. Tylko w przypadku umów o pracę na podstawie kodeksu, wymiar urlopu jest ściśle określony.


Ile wolnego

Podstawowy wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wynosi:

- dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, który przepracował mniej niż 10 lat - 20 dni,

- dla pracownika, który przepracował co najmniej 10 lat - 26 dni.

Niektóre grupy pracowników mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu w roku. Należą do nich:

inwalidzi wojenni i kombatanci oraz osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto:

- pracownicy tymczasowi zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej również mają prawo do urlopu - w wymiarze 2 dni za każdy przepracowany miesiąc - niezależnie od tego, jakie mają wykształcenie i wcześniejszy staż pracy.

Natomiast:

osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (na część etatu) mają prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do tego właśnie czasu pracy.


Wymiar stażu

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okresy nauki w szkołach. Z tytułu ukończenia:

- zasadniczej, lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - nie więcej niż 3 lata,

- średniej szkoły zawodowej (dawne technikum) lub średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych lub równorzędnych - nie więcej niż 5 lat,

- średniej szkoły ogólnokształcącej - nie więcej niż 4 lata,

- szkoły policealnej - 6 lat,

- szkoły wyższej (akademickiej, zawodowej, licencjackiej) - 8 lat.

Uwaga!

Te okresy nie sumują się. Jeśli ktoś ukończył liceum, potem szkołę policealną , a potem studia, to nie znaczy, że zaliczy mu się do stażu zatrudnienia 18 lat. Ma prawo tylko do jednego okresu, najkorzystniejszego dla siebie, a więc 8 lat.

Ważne!

Przy ustalaniu stażu pracy liczy się tylko okres nauki przewidziany programem nauczania. Jeśli więc ktoś powtarzał rok, to i tak nie może sobie wydłużyć okresu zaliczanego do stażu pracy.

Pamiętaj!

1. Przy obliczaniu stażu pracy uwzględnia się tylko te okresy nauki, których ukończenie potwierdzone jest świadectwem czy dyplomem. Jeśli ktoś np. studiował trzy lata w szkole wyższej, ale nie zdobył dyplomu licencjata, to zaliczona mu zostanie tylko szkoła średnia.

2. Jeśli ktoś równocześnie uczył się i pracował, to do stażu pracy może sobie zaliczyć albo okres nauki, albo okres zatrudnienia - w zależności od tego, co jest dla niego korzystniejsze.

Warto wiedzieć, że do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się nie tylko okresy nauki, ale również:

- okresy czynnej służby wojskowej,

- okresy służby w policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

- okresy działalności kombatanckiej, a także okresy represji wojennych i powojennych,

- okresy pracy nakładczej,

- okres, za który pracownikowi przyznano odszkodowanie w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę,

- okres pozostawania bez pracy, za który - po przywróceniu do pracy i podjęciu jej - pracownik otrzymał wynagrodzenie,

- okres, za który przysługuje odszkodowanie w związ-ku ze skróceniem wypowiedzenia,

- okres urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wykonywaniem pracy u innego pracodawcy na podstawie art. 174-1 Kodeksu pracy,

- okres odbywania zasadniczej służby wojskowej,

- okres pobierania zasiłku oraz stypendiów na podstawie art. 30 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

- okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Warunek: wszystkie te okresy pracownik musi udokumentować.


Na część etatu

Kodeks pracy jasno określa, ile dni urlopu należy się pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie. Ale jak obliczyć, ile dni urlopu nam się należy, jeśli pracujemy tylko na część etatu?

To w zasadzie proste. Wymiar urlopu musi być proporcjonalny do wymiaru czasu pracy. Jeśli więc pracujemy np. na pół etatu, to w zależności od stażu pracy (mniej niż 10 lat bądź więcej niż 10) należy nam się połowa pełnego wymiaru, czyli 10 lub 13 dni. W tym wypadku rachunek jest prosty.

Ale jak to liczyć, jeśli ktoś pracuje np. na 1/4 etatu, a przysługuje mu - zgodnie ze stażem - 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku?

W takim przypadku liczbę 26 dzielimy przez 4 i uzyskujemy 6,5 dnia. Nie znaczy to jednak, że po sześciu dniach wolnego, siódmego dnia musimy wrócić i przepracować pół dniówki. W takiej sytuacji wymiar urlopu zaokrągla się do pełnego dnia, więc można spokojnie wypoczywać 7 dni.


Jak to liczyć

Nie wszyscy jednak pracują po 8 godzin przez 5 dni w tygodniu; wielu z nas przychodzi do pracy na zmiany, w soboty, w niedziele, w jedne dni krócej, w inne dłużej.

Wtedy może być kłopot z precyzyjnym wyznaczeniem czasu urlopu, zwłaszcza że ten urlop przysługuje pracownikowi tylko w tych dniach, które są dla niego dniami pracy.

Pamiętaj!

Jeśli ktoś jest zatrudniony od poniedziałku do piątku, to tylko te dni wliczane są do jego urlopu. Ale np. kelnerowi zatrudnionemu w restauracji, dla którego soboty są normalnym dniem pracy, pracodawca może udzielić urlopu również w wolną sobotę. Wolny od pracy będzie dla niego inny dzień tygodnia ustalony w umowie o pracę.

A co zrobić wtedy, gdy ktoś jest zatrudniony np. w poniedziałek i wtorek po 12 godzin, we środę i czwartek po 4 godziny, a w piątek 8 godzin? Pół biedy jeśli pracownik bierze cały tydzień urlopu, ale co wte-dy, gdy chce mieć wolne w poniedziałek i wtorek, a więc kie-dy łączny czas jego pracy wynosi 24 godziny, czyli trzy 8-godzinne dni robocze?

Uwaga!

W przepisach kodeksowych obowiązuje zasada, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Dlatego w podanym przypadku pracownik faktycznie wykorzystuje 3 dni urlopu, choć formalnie wystąpił o dwa. Ten trzeci dzień jednak nie przepada. Będzie do wykorzystania w innym terminie.

Na godziny

Czy można wziąć urlop tylko na część dnia, aby załatwić jakieś ważne własne sprawy?

W zasadzie nie, chyba że została nam z godzinowego rozliczenia urlopu jakaś niewielka cząstka i nawet przy dobrej woli pracodawcy nie będzie można tego rozszerzyć na pełny dzień roboczy.

Jeśli więc nie mamy już ani jednego dnia urlopu do wykorzystania, a potrzebujemy pilnie załatwić jakieś sprawy, to pozostaje nam wynegocjowanie kilku godzin wolnego do odrobienia, albo urlop bezpłatny.

Pamiętaj!

W niektórych przypadkach, uzasadnionych sytuacjami rodzinnymi, pracownikowi przysługują tzw. zwolnienia okolicznościowe od pracy zwane potocznie urlopami okolicznościowymi.


Gdy zmienisz pracodawcę

Jeśli ktoś pracuje w tej samej firmie przez cały rok, na ogół nie ma problemu z obliczeniem i wykorzystaniem urlopu. Ale ostatnio wiele osób często zmienia pracodawcę, nawet dwa-trzy razy w roku. Co wtedy dzieje się z urlopem?

Na pewno nie przepadnie. Pracownik ma do niego prawo niezależnie od tego, jak długo w ciągu roku jest zatrudniony w każdej z firm.

Ważne!

W takim przypadku obowiązuje jednak zasada proporcjonalności. Za każdy przepracowany miesiąc w ciągu roku kalendarzowego należy się pracownikowi 1/12 urlopu wypoczynkowego.

Przykład

Jeśli Jan Kowalski, któremu przysługuje w ciągu roku 20-dniowy urlop wypoczynkowy, zwolnił się w ostatnim dniu kwietnia z firmy, to powinien wykorzystać - przed przejściem do innej firmy - 4/12 swojego rocznego urlopu, czyli trochę więcej niż 6,5 dnia, co zaokrągla się do 7 dni. W kolejnej firmie będzie mógł wykorzystać pozostałe, czyli 13 dni.

A jeśli pracownik wykorzystał już w styczniu cały urlop przysługujący na dany rok? Nie może liczyć na kolejny w nowej firmie. Musi czekać do następnego roku.


Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za urlop musi być takie samo, jak to, które pracownik otrzymałby, pracując. Jeśli ktoś ma "czystą" pensję - np. 2 tys. zł brutto - sprawa jest prosta. Taką samą kwotę otrzyma na koniec miesiąca, niezależnie od tego, czy pracował, czy był na urlopie.

Do wynagrodzenia pracownika - prócz pensji i stałych składników (np. comiesięczne dodatki, premie) - często wlicza się także składniki zmienne, których wysokość jest różna w różnych miesiącach.

Wówczas oblicza się średnią urlopową na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli różnice w wysokości wynagrodzenia za poszczególne miesiące są znaczne, oblicza się średnią urlopową na podstawie dłuższego okresu, nawet 12 miesięcy.

Pamiętaj!

Przy obliczaniu tego średniego wynagrodzenia nie bierze się pod uwagę:

- jednorazowych wypłat za wykonanie określonego zadania,

- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i za czas niezawinionego przez pracownika postoju,

- nagród jubileuszowych,

- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

- dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

- nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,

- odpraw emerytalnych lub rentowych oraz innych odpraw pieniężnych,

- wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w przypadku rozwiązania stosu-nku pracy.

Uwaga!

Tę listę warto znać, bo często pracownicy czują się pokrzywdzeni. Sądzą, że nie wliczono im do średniego wynagrodzenia któregoś z tych świadczeń.


Minimum 14 dni

Przepisy mówią, że pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu.

W praktyce najczęściej dzieli się przysługujący urlop na części, choć zgodnie z przepisami, jedna część urlopu musi trwać nieprzerwanie co naj-mniej14 dni kalendarzowych.

Ważne!

Nieudzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku nabycia do nich prawa oraz niezapewnienie pracownikom wypoczynku trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych - to najczęstsze nieprawidłowości dotyczące spraw urlopowych ujawniane podczas kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Pamiętaj!

Tzw. świadczenie urlopowe przewidziane w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, może być wypłacone tylko za urlop trwający minimum 14 dni. Dzielenie urlopu na krótsze okresy pozbawia pracownika prawa do takiego świadczenia.


Na żądanie

Pracownik może, ale nie musi, wykorzystać w ciągu roku ma-ksymalnie 4 dni swojego urlopu wypoczynkowego w trybie "na żądanie". W sytuacji, gdy musi mieć wolne, zgłasza pracodawcy, że do pracy nie przyjdzie.

Pracodawcom wciąż trudno pogodzić się z tym "przywilejem" pracowniczym, a sporną kwestią najczęściej pozostaje to, kiedy pracownik powinien zawiadomić pracodawcę, że do pracy nie przyjdzie.

Nawet Sąd Najwyższy rozstrzygając ten dylemat, wydawał do tej pory różne orzeczenia. W zasadzie uznaje się, że pracownik może powiadomić pracodawcę nawet krótko przed końcem dniówki, iż wła-śnie bierze sobie dzień czy dwa urlopu na żądanie. Często może to dezorganizować pracę w firmie, zwłaszcza w okresie urlopowym, kiedy część osób przebywa na urlopach planowanych.

Uwaga!

Urlop na żądanie nie jest urlopem dodatkowym. Zawsze odlicza się go od przysługującego urlopu wypoczynkowego, a więc pracownik, który jeszcze nie nabył prawa do takiego urlopu, nie ma też prawa do urlopu na żądanie. Może jedynie prosić o urlop bezpłatny.


Urlop bezpłatny

Pracodawca może, ale nie mu-si, udzielić urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika.

Pamiętaj!

Okres tego urlopu nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeśli jednak pracodawca udziela pracownikowi zgody na taki urlop, aby w tym czasie mógł pracować u innego pracodawcy, to wówczas ten okres wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Uwaga!

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn.


Gdy jest awaria

Pracodawca nie tylko może przesunąć pracownikowi termin urlopu ze względu na ważne okoliczności, które wymagają jego obecności w firmie. Może także odwołać praco-wnika z urlopu, ale tylko z uzasadnionych powodów, np. :

- awarii,

- wypadków losowych,

- klęski żywiołowej itp.

W tej sytuacji pracownik nie może odmówić powrotu do pracy. Pracodawca musi jednak pokryć koszty, jakie pracownik poniósł, rezygnując z urlopu (opłata za wczasy, podróż itp.). Każdy utracony dzień urlopu pracownik ma prawo odebrać w innym terminie.

A jeśli zachorujemy podczas urlopu? Choroba musi być potwierdzona diagnozą i zwolnieniem lekarskim. Jeśli urlop spędzamy w innej miejscowości, to zwolnienie wystawi miejscowy lekarz.

Jeśli zachorujemy podczas urlopu spędzanego za granicą, musimy się postarać o zaświadczenie wystawione na blankiecie z nadrukiem nazwy danego zakładu leczniczego, lub zawierające dane personalne zagranicznego lekarza, jego podpis, datę wystawienia oraz początkową i końcową datę niezdolności do pracy. Po powrocie do kraju zaświadczenie należy przetłumaczyć na język polski i przedłożyć w swoim zakładzie pracy.

Uwaga!

Choroba podczas urlopu nie upoważnia pracownika do samowolnego przedłużenia sobie urlopu.ZASIŁEK RODZINNY

- 48 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,

- 64 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia;

- 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

oraz dodatek do świadczenia:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1 tys. zł

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1 tys. zł na każde urodzone dziecko

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych;

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


DODATKI DO ZASIŁKU

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dodatek zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Wypłaca się go wówczas, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany albo gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 60 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, aż do ukończenia 24 roku życia,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje on w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - otrzymamy 90 zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - otrzymamy 50 zł miesięcznie na dziecko.

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

- zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł miesięcznie.

Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej po ukończeniu przez nią 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do jej 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z następującymi wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

- oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O świadczenie pielęgnacyjne można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe - 583 zł. miesięcznie na osobę.

60 Sekund Biznesu: Wyczerpuje się imigracja ukraińska

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3